Welcome to my blog Ampol piwondee

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

ความหมายของทัศนศิลป์


       ทัศนศิลป์

           ทัศนศิลป์ คือ กระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ การทำงานศิลปะอย่างมีจิตนาการความคิดสร้างสรรค์มีระบบระเบียบ
เป็นขั้นเป็นตอน  การสร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพสวยงาม มีการปฏิบัติงานตามแผนและมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นต่อเนื่อง

       

         
           ทัศนศิลป์คือการรับรู้ทางจักษุประสาท โดยการมองเห็น สสาร วัตถุ และสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ รวมถึงมนุษย์ และสัตว์ จะด้วยการหยุดนิ่ง หรือเครื่อนไหวก็ตาม หรือจะด้วยการปรุงแต่ง หรือไม่ปรุงแต่งก็ตาม ก่อให้เกิดปัจจัยสมมุติต่อจิตใจ และอารมณ์
ของมนุษย์  อาจจะป็นไปในทางเดียวกันหรือไม่ก็ตาม
     
       
           ทัศนศิลป์เป็นการแปลความหมายทางศิลปะ ที่แตกต่างกันไปแต่ละมุมมอง ของแต่ละบุคคล ในงานศิลปะชิ้นเดียวกัน
ซึ่งไร้ขอบเขตทางจินตนาการ  ไม่มีกรอบที่แน่นอน ขึ้นกับอารมณ์ของบุคคลในขณะนั้น
       ทัศนศิลป์  เป็นส่วนหนึ่งของวิจิตรศิลป์  ซึ่งเป็นศิลปะที่เน้นคุณค่าทางด้านจิตใจและอารมณ์เป็นสำคัญ
     
         

           ทัศนศิลป์  มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า Visual Art  หมายถึง  ศิลปะที่มองเห็น  หรือศิลปะที่สามารถสัมผัส  รับรู้
ชื่นชมด้วยประสาทตา  สัมผัสจับต้องได้  และกินเนื้อที่ในอากาศ
     
           ทัศนศิลป์  แบ่งออกเป็น  3  ประเภท  ได้แก่  จิตรกรรม  ประติมากรรม  และสถาปัตยกรรม


       ความสำคัญของทัศนศิลป์

  ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน  เราพบเห็นความสามารถในผลงานของมนุษย์  ทั้งด้านความคิด  ฝีมือ  ที่ได้พยายาม
จินตนาการ  คิดค้น  เพื่อสนองความต้องการในการดำรงชีวิตประจำวัน  ให้ทั้งประโยชน์ใช้สอย  และสิ่งสวยงามประณีต  เพื่อจรรโลง
ด้านจิตใจ  ความเชื่อ  ความศรัทธา  ไว้ประดับโลก  นอกจากนี้ยังต้องการให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกรับรู้  คล้อยตามชื่นชมไปด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น